Lali IsiNdebele Graded Readers Grade 2

 

Inyawo lakaxola eliphukileko
Umark nesikhwahla
Okufanele kwaziwe ngomunye nomunye umntwana
Ikhambo ngesikolo

Inyawo lakaxola eliphukileko

ISBN: 978-1-4305-2543-1

UMark nesikhwahla

ISBN: 978-1-4305-2543-1

Okufanele kwaziwe ngomunye nomunye umntwana

ISBN: 978-1-4305-2543-1

Ikhambo ngesikolo

ISBN: 978-1-4305-2543-1

Inarha yekhethu
Umalume sikghwari
Ingwani ehle kabenjamin
Ilanga lokuvasa

Inarha yekhethu

ISBN: 978-1-4305-1580-7

Umalume - sikghwari

ISBN: 978-1-4305-2547-9

Ingwani ehle kaBenjamin

ISBN: 978-1-4305-1223-3

Ilanga lokuvasa

ISBN: 978-1-4305-1205-9

Mma wami okarisako
Ubaba uyikutani
Iinlwane zomango
Ukuzibandula kuyaphumelelisa

Mma wami okarisako

ISBN: 978-1-4305-1211-0

Ubaba uyikutani

ISBN: 978-1-4305-1219-6

Iinlwane zomango

ISBN: 978-1-4305-3325-2

Ukuzibandula kuyaphumelelisa

ISBN: 978-1-4305-3327-6

Amanzi ayasebenza
Ngingaba negunya
Ubukhazikhazi babantu besewula afrika
Iinyanga zomnyaka

Amanzi ayasebenza

ISBN: 978-1-4305-3329-0

Ngingaba negunya

ISBN: 978-1-4305-3331-3

Ubukhazikhazi babantu beSewula Afrika

ISBN: 978-1-4305-1923-2

Iinyanga zomnyaka

ISBN: 978-1-4305-3333-7

Iinlwanyana zelwandle
Idamu elikhulu
Unelson mandela
Umdlalo ka misha

Iinlwanyana zelwandle

ISBN: 978-1-4305-3335-1

Idamu elikhulu

ISBN: 978-1-4305-1371-1

UNelson Mandela

ISBN: 978-1-4305-3341-2

Umdlalo ka Misha

ISBN: 978-1-4305-1375-9

Ibhudango lakazanti
Mzukwana kuna izulu
Emphakathini
Iinthelo nemirorho

Ibhudango lakaZanti

ISBN: 978-1-4305-3343-6

Mzukwana kuna izulu

ISBN: 978-1-4305-1377-3

Emphakathini

ISBN: 978-1-4305-3345-0

Iinthelo nemirorho

ISBN: 978-1-4305-3347-4

       
       
Lali IsiNdebele Graded Readers Grade 2. Available in a set and individually. Set consists of 24 books @ R1285, 68 per set or R53, 57 per booklet. Available in IsiNdebele.