Lali Siswati Graded Readers Grade 1

 

Kunakekela umtimba wami
Inhlanti lengufredi
Imvubu lenguheri
Sikhatsi sekuvuka

Kunakekela umtimba wami

ISBN: 978-1-4305-1510-4

Inhlanti lenguFredi

ISBN: 978-1-4305-3356-6

Imvubu lenguHeri

ISBN: 978-1-4305-3374-0

Sikhatsi sekuvuka

ISBN: 978-1-4305-3377-1

Yini umndeni
Zaba
Umshado
Umndeni wami

Yini umndeni?

ISBN: 978-1-4305-3378-8

Zaba

ISBN: 978-1-4305-1514-2

Umshado

ISBN: 978-1-4305-1518-0

Umndeni wami

ISBN: 978-1-4305-1508-1

Ngesikhatsi wili atsamba
Iholide yekuya elwandle
Tilikatane
Kuvakashela epulazini

Ngesikhatsi wili atsamba

ISBN: 978-1-4305-3379-5

Iholide yekuya elwandle

ISBN: 978-1-4305-1506-7

Tilikatane

ISBN: 978-1-4305-3380-1

Kuvakashela epulazini

ISBN: 978-1-4305-1530-2

Kulungela kuya esikolweni
Bantfwana betilwane taseplazini
Lilanga lesikolo
Lusuku lwekugcina esikolweni

Kulungela kuya esikolweni

ISBN: 978-1-4305-1534-0

Bantfwana betilwane taseplazini

ISBN: 978-1-4305-3381-8

Lilanga lesikolo

ISBN: 978-1-4305-1526-5

Lusuku lwekugcina esikolweni

ISBN: 978-1-4305-1516-6

Emasiko lahlukene
Ibhishi lehlobile
Emathoyizi aroy
Inyanga

Emasiko lahlukene

ISBN: 978-1-4305-3382-5

Ibhishi lehlobile

ISBN: 978-1-4305-3383-2

Emathoyizi aRoy

ISBN: 978-1-4305-3384-9

Inyanga

ISBN: 978-1-4305-3385-6

Paul longeva
Tinsuku teliviki
Emakhay lahlukahlukene
Imisindvo lengakatayeleki

Paul longeva

ISBN: 978-1-4305-3386-3

Tinsuku teliviki

ISBN: 978-1-4305-3387-0

Emakhay lahlukahlukene

ISBN: 978-1-4305-3388-7

Imisindvo lengakatayeleki

ISBN: 978-1-4305-1524-1

Sigci semculo wabrusi
Umnumzane matsanyela
Kuhlukumeta
Kheli khumalo

Sigci semculo waBrusi

ISBN: 978-1-4305-3245-3

Umnumzane matsanyela

ISBN: 978-1-4305-3246-0

Kuhlukumeta

ISBN: 978-1-4305-3247-7

Kheli Khumalo

ISBN: 978-1-4305-3248-4

       
       
Lali Siswati Graded Readers Grade 1. Available in a set and individually. Set consists of 28 books @ R1179, 92 per set or R42, 14 per booklet. Available in Siswati.