Lali Siswati Graded Readers Grade 2

 

Umlente wacola lophukile
Mark nesihlupheki
Lokufanele kwatiwe nguwo wonkhe umntfwana
Luhambo lwesikolo

Umlente waCola lophukile

ISBN: 978-1-4305-3249-1

Mark nesihlupheki

ISBN: 978-1-4305-3250-7

Lokufanele kwatiwe nguwo wonkhe umntfwana

ISBN: 978-1-4305-3251-4

Luhambo lwesikolo

ISBN: 978-1-4305-1528-9

Live lami
Malume wami-umculi
Sigcoko sabenjamin lesihle
Lusuku lwekuwasha

Live lami

ISBN: 978-1-4305-1608-8

Malume wami-umculi

ISBN: 978-1-4305-3252-1

Sigcoko saBenjamin lesihle

ISBN: 978-1-4305-1532-6

Lusuku lwekuwasha

ISBN: 978-1-4305-1512-8

Make wami losimangaliso
Babe lichawe lami
Tilwane tasendle
Kutilolonga kunemvuzo

Make wami losimangaliso

ISBN: 978-1-4305-1520-3

Babe lichawe lami

ISBN: 978-1-4305-1522-7

Tilwane tasendle

ISBN: 978-1-4305-3253-8

Kutilolonga kunemvuzo

ISBN: 978-1-4305-1536-4

Imisebenti yemanti
Ngingasebenta
Bantfu baseningizimu afrika bemibalabala
Tinyanga temnyaka

Imisebenti yemanti

ISBN: 978-1-4305-3254-5

Ngingasebenta

ISBN: 978-1-4305-3255-2

Bantfu baseNingizimu Afrika bemibalabala

ISBN: 978-1-4305-3256-9

Tinyanga temnyaka

ISBN: 978-1-4305-3257-6

Tilwane taselwandle
Umfula lomkhulu
Nelson mandela
Umdlalo wamisha

Tilwane taselwandle

ISBN: 978-1-4305-3258-3

Umfula lomkhulu

ISBN: 978-1-4305-1355-1

Nelson Mandela

ISBN: 978-1-4305-3259-0

Umdlalo waMisha

ISBN: 978-1-4305-1359-9

Liphupho lazanti
Ebusuku iyana imvula
Kwakhelana
Titselo netibhidvo

Liphupho laZanti

ISBN: 978-1-4305-1357-5

Ebusuku iyana imvula

ISBN: 978-1-4305-1361-2

Kwakhelana

ISBN: 978-1-4305-3260-6

Titselo netibhidvo

ISBN: 978-1-4305-3261-3

       
       
Lali Siswati Graded Readers Grade 2. Available in a set and individually. Set consists of 24 books @ R1285, 68 per set or R53, 57 per booklet. Available in Siswati.