Skip to product information
1 of 1

Grade 7-9 CAPS Approved Titles (Home Language)

Imiphumela

Imiphumela

Regular price R 91.63 ZAR
Regular price Sale price R 91.63 ZAR
Sale Sold out
Tax included.

Lena yinoveli lecuketse tinkinga telutsandvo letahlasela umndeni wadvonsa kamatima iminyaka leminyenti.Umnumzane welikhaya wafulatsela likhaya lakhe, walishiya iminyaka leminyenti aye kanhlitiyongise futsi aholwa imiva yakhe. Washiya nemsebenti, watsatsa yonkhe imali yakhe wayocala imphilo lensha kuletinye tinkhalo. Nkhosikati wakhe wawa avuka nebantfwana bakhe bagcina bakhulile: umfana nentfombatane.

Imphilo yasebumnandzini yagcina imehlulile. Loko kwamenta kutsi akhumbule emuva ekhaya. Ubuya ekhaya nje sewehlaselwe tifo letinyenti emtimbeni. Onkhe emacebo abenawo abesashabalele. Wemukeleka ekhaya ngemuva kwemibandzela letsite.

ISBN: 978-1-4305-3068-8

View full details