Skip to product information
1 of 1

FET Literature CAPS Approved Titles (Home Language)

Kwaphenya Inkhungu

Kwaphenya Inkhungu

Regular price R 81.90 ZAR
Regular price Sale price R 81.90 ZAR
Sale Sold out
Tax included.

Umdlalo lophetse imphilo yalamuhla lenemikhuphukela nemewukela. Umdlalo logcamisa tinkinga telutsandvo nemiphumela yato letigcamako kusukela ekucaleni kuye kufinyelelwe esiphetfweni. Tifundzele-ke utfole kutsi bekwentenjani njengobe kugcina ngekuphenya kwenkhungu. Lona ngumdlalo lohlelelwe emabanga emfundvo nekucecesha lokuchubekako. Imigomo yekuhluta imidlalo ididiyelwe ngebunyenti kulomdlalo. Wufundze ubuye uwudlale!

ISBN: 978-1-4305-4300-8

View full details