Skip to product information
1 of 1

Grade 7-9 CAPS Approved Titles (Home Language)

Lasibekela Libalele

Lasibekela Libalele

Regular price R 99.60 ZAR
Regular price Sale price R 99.60 ZAR
Sale Sold out
Tax included.

Lena yinoveli lekhuluma ngemphilo yendvodza beyatiwa ngekutsi
nguMacebo Ndlovu. Ivela iyindvodza letikhulumelako, letsandza kwatiwa,
kubonwa nekushayelwa lihlombe lapho ikhona. Tigameko letsintseka
kuto nguleti letilandzelako:


• Kuyajajhwa kuyiwa eMkhondvo nemngani wayo Ndlebe ngenhloso
yekuyolandza umcebo noma lifa, kepha kwabuywa kudvunyelwe
ngobe kuhanjelwe lite.
• Macebo utenta dokotdela wagcina abanjiwe waboshwa.
• Macebo naNdlebe bahamba bayotsatsa timphahla emtini webantfu,
bavelelwa yingoti ngekutsi Ndlebe agcine ashonile kuleyongoti.
• Macebo utsengisa imoto. Wagcina abanjwa, wagwetjwa waniketwa sigwebo
lesikhulu lesesihlanganise nalamanye emacala abephume kuwo ngebheyili.

Tonkhe tigameko abetenta ngenhloso yekutsi utawuphumelela, kepha wagcina
ahlulekile, aphelile onkhe emacebo akhe. Tonkhe tintfo abetenta ngekujaha
ngenhloso yekutsi kugcame ligama lakhe. Awukho namunye umbono wakhe
lowaba nemphumelelo ngobe konkhe abekwenta bekuphambene
nebulungiswa nebuntfu.

ISBN: 978-1-4305-3069-5

View full details