Skip to product information
1 of 1

FET Literature CAPS Approved Titles (Home Language)

Luvatsi LweMaswati

Luvatsi LweMaswati

Regular price R 97.50 ZAR
Regular price Sale price R 97.50 ZAR
Sale Sold out
Tax included.

Luvatsi LweMaswati - leli ligcogco letinkondlo lelihlelwe bahleli labangubosonkondlo,
balihlelela emabanga emfundvo nekucecesha lokuchubekako (FCC).

Ligcogco leligcame ngaloku lokulandzelako:
• Kugcogcelwe ndzawonye tinhlobo letehlukene tetinkondlo letilandzelako: emalirikhi, ema-eleji, emasonethi naletinye.
• Titsintsa tingcikitsi letehlukene: imvelo, buchwepheshe, umnotfo, imfundvo naletinye.
• Kubukwe sakhiwo sangekhatsi nesangaphandle, lokushiwo yinkondlo, umoya nemilayeto lesenkondlweni.

Kugcilwe emikhakheni yekuhlola letsintsa lwati (knowledge), sivisiso (comprehension),
kusebentisa (application) inhlelembisobusha (reorganization), kuncoma (appreciation), lucombelo (inference) naleminye.

ISBN: 978-1-4305-4301-5

View full details