Skip to product information
1 of 1

Grade 7-9 CAPS Approved Titles (Home Language)

Sakubonana kwelizayo

Sakubonana kwelizayo

Regular price R 99.60 ZAR
Regular price Sale price R 99.60 ZAR
Sale Sold out
Tax included.

Ibali eli licacisa ukuba abazali abangumzekelo olulutho kwingingqi yabo bakwayimpembelelo entle nakwinzala yabo. Phakathi kwamadabi okutshutshiswa ziintshaba ezinomona abalinganiswa abaphambili bakwazile ukuphumelela ngenxa yengqeqesho nokuzimisela kwabo. Oyena mlinganiswa ungacingelekanga kwabaninzi kuthe kanti ulolona tshaba nangona ebelungiselelwa ikamva eliqaqambileyo. Eso senzo siyayingqina intetho ethi olona tshaba lomntu olilungisa ngabo kanye abendlu yakhe. Imvelaphi yasemaphandleni exutywa namava emimandla yeedolophu iyintlanganisela emakhayo lowo uzithathela ingqalelo izinto noluxabisileyo uluntu jikelele. Khanya apho ukhoyo njengesidalwa esingumfuziselo kaSomandla.

ISBN: 978-1-4305-3063-3

View full details