Skip to product information
1 of 1

Folklore Grade 12 CAPS Approved Titles (Home Language)

Silulu SemaSwati

Silulu SemaSwati

Regular price R 114.00 ZAR
Regular price Sale price R 114.00 ZAR
Sale Sold out
Tax included.

SILULU SEMASWATI - Ligcogco letindzaba temdzabu noma ematekelombhalo, lokuhaywako nenkhulumobuciko. Lona ngumsebenti lokhombisa lucwaningo loluhlekile lowentelwe libanga 12.

Ligcogco lelihleleke ngalendlela lelandzelako:
A. TINGANEKWANE/TINDZABA TEMDZABU
B. LOKUHAYWAKO
C. INKHULUMOBUCIKO/BUCIKO BEMLOMO

Lapha kubutselwe ndzawonye tinhlobo letehlukene tetinganekwane letilandzelako: tinganeko, tinganeko-tilwane, tinsumo, tinsumansumane nematekelo. Lokuhaywako kufaka ekhatsi tibongo, tinanatelo netingoma. Inkhulumobuciko ifaka ekhatsi taga, tisho netiphicaphicwano. Leyo naleyoncenye iyachazwa kutsi iyini futsi ibaluleke ngani nekutsi ihleleke kanjani. Kuleyo naleyoncenye kusebente imigomo nemasu lafanele kwaniketwa netilulu letandzisa lwati lwemfundzi. Lesi silulu seMaswati lesiyawukuba khona kusukela lomuhla kuye kube phakadze.

Yincwadzi ledla umhlanganiso ngemagalelo ayo lalandzelako:
• Kuhleleka kwetincenye tayo.
• Imibuto yekutivivinya netimphendvulo.
• Tonkhe tincenye tiphetse emakhono netilulu.
• Kugcama kwetiNdlelanchubo teLwati lweNdzabuko (NLN).
• Luhlolo netimphendvulo talo
• Lucwaningo lwebuciko bemlomo.
Mani njalo Silulu SeMaswati, mani njalo!

ISBN: 978-1-4305-3762-5

View full details