Skip to product information
1 of 1

Grade 7-9 CAPS Approved Titles (Home Language)

Sivuno

Sivuno

Regular price R 79.53 ZAR
Regular price Sale price R 79.53 ZAR
Sale Sold out
Tax included.

Inoveli letsintsa imphilo yebantfwana labalandzelako: Magangeni, Mfundvo, Malilendzala nalabanye. Lapha kuvetwa budlelwano babo nalabanye bafundzi ekilasini lapho kufundwa , nasemidlalweni yebhola. Kubambisana nathishela wabo Dludla kuvela kusekela esehlukweni sekucala kuye kufi nyelele kusekugcina.

Yinoveli letsintsa imfundvo kusukela ekucaleni ngobe ikhuluma ngekufundza sikolo, bafundzi, bothishela, tifundvo, luhlobo , nalokunye. Lokwakwentiwa bafundzi bekufana nalokutjaliwe, lekumele kuniselwe, kuhlakulelwe, kugcine kuvuniwe. Kuyatiwa-ke kutsi kuyenteka sivuno sibe sihle noma sibe sibi. Wonkhe lotjalile kumele avune sivuno lesihle,
lesemukelekako nalesijabulisako noma lesibi, lesingemukeleki nalesijabhisako.

Imphilo yebafundzi ibukwe kusukela kuvulwa tikolo ekucaleni kwemnyaka kuye kufi nyelelwe ekuvalweni kwato. Lapho kuvakala kukhuluma kwebalingisi labangebafundzi, batali nabothishela.

ISBN: 978-1-4305-3067-1

View full details