Skip to product information
1 of 1

Grade 7-9 CAPS Approved Titles (Home Language)

Ukubanjiswa isisila sehobe

Ukubanjiswa isisila sehobe

Regular price R 91.63 ZAR
Regular price Sale price R 91.63 ZAR
Sale Sold out
Tax included.

EsiXhoseni kukho ingcebiso ethi, ʻkulungile ukuthemba ilitye kunokuthemba isidalwa esingumntuʼ. Kweli bali ingqiqo yomfundi iyaphuhliswa ngokufakwa kwabalinganiswa kwiimeko ezibuhlungu nezibanyanzelayo ukuba bazikhuphe kuzo benobulumko. Kubonakala kungeyompazamo ukugaxeleka kwabalinganiswa abaphambili beli bali ezidolophini ezinkulu bezizamela amarhiwu aluhlaza ukuze bayiqaphele inkohlakalo nokuba sesichengeni kobomi babo ngexesha lembandezelo. Iintsapho zabalinganiswa bebali zifumana ithuba lokufunda lukhulu ngeli xesha ziphila nezinye iintlanga zezwekazi i-Afrika. Amava azuzwa ngabalinganiuswa acacisa ukuba ihlabathi esiphila kulo alifuni magwala namatatasholo, elowo makabe nesibindi.

ISBN: 978-1-4305-3062-6

View full details